மனித உடற்கூறு இயலும் உடல் இயங்கு இயலும் மீர் பதிப்பகம் ( Human Anatomy And Physiology Tamil)

என்ற புத்தகத்தை இந்த பதிவில் காண்போம் மனித உடற்கூறு இயலும் உடல் இயங்கு இயலும் மீர் பதிப்பகம் ( Human Anatomy And Physiology in Tamil).

மனித உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல் பற்றிய பாடநூல்.

ரஷ்ய மொழியிலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

அசல் ஸ்கேன் T.S. செல்வகுமாரனுக்கு நன்றிகள் பல.

நீங்கள் புத்தகத்தை இங்கே பெறலாம். 

Original scan (~225 M)

It would be great help if someone can post the table of contents and description of the book in Tamil.

About The Mitr

I am The Mitr, The Friend
This entry was posted in books, life sciences, mir books, mir publishers, soviet and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.