Tag Archives: solar data

Physics Of The Solar System – Vyazanitsyn et al

In this post, we will see the book Physics Of The Solar System (Vol 3 of A Course in Astrophysics and Stellar Astronomy) by V.P. Vyazanitsyn, M.N. Gnevyshev, O.V. Dobrovol’skii, V.A. Krat, A.V. Markov, A.P. Molchanov, V.M. Sobolev, V.V. Sharonov … Continue reading

Posted in astronomy, books, NASA Technical Translations, physics, soviet | Tagged , , , , , , , , , , , , | 1 Comment