తెలుగులో కొన్ని పుస్తకాలు – పార్ట్ 1 | Some books in Telugu – Part 1

There are about 40 odd books translated to Telugu which we have been added. We will look at the first five of them in this post. Some of them have been added in English earlier, some of them are new.

Many thanks to Guptaji for the original scans, some of them have been cleaned for better readability.

Many thanks to Keerthi and DP for help in typing the titles in Telugu.


మెర్గెనూ, అతని మిత్రులు నానాయ్ జానపదకథ ( Mergen And His Friends Nanai Folklore)

మాయ గుర్రం మేటి గుర్రం రష్యన్ జానపద కథ ( Maya Horse Meti Horse Russian Folk Tale)


మేలు మరవని పిచిక కె. పౌస్టోవ్స్కీ ( The Ruffled Sparrow K. Paustovski)


వేర్వేరు చక్రాలు వి. సుతేయేవ్ ( Different Wheels V. Suteyev)


మొసలి కాజేసిన సూర్యుడు కోర్నేయ్ చుకోవ్స్కి ( Crocodile Sun Korney Chukovsky)

About The Mitr

I am The Mitr, The Friend
This entry was posted in books, children's stories, raduga publishers, soviet and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.