பொதுநிலப் பொதியியல் (General Geology) – ஓ. லாஞ்ச் (O. Lange); எம். இவனோவா (M. Ivanova); என். லெபிதெவா (N. Lebedeva)

In this post, we will see the book பொதுநிலப் பொதியியல் (General Geology) by ஓ. லாஞ்ச் (O. Lange); எம். இவனோவா (M. Ivanova); என். லெபிதெவா (N. Lebedeva).

About the book

The book is a comprehensive introduction to geology.

The book was translated from Russian to Tamil by M.S. Anand was published by Tamilnadu Textbook Society.

Original scan by Digital Library of India.

You can get the book here (cleaned/optimised) and here (original scan 525+MB).

Follow us on The Internet Archive: https://archive.org/details/@mirtitles

Follow Us On Twitter: https://twitter.com/MirTitles

Write to us: mirtitles@gmail.com

Fork us at GitLab: https://gitlab.com/mirtitles/

Add new entries to the detailed book catalog here.

PS: It would be helpful if someone can check if the posted contents are correct,

Contents

‘பொருளட்க்கம்‌

பக்கம்‌
அறிமுகம்‌ க 1
புவியின்‌ பிறப்பு, அதன்‌ பெளதிக, வேதியத்‌ தன்மைகள்‌ … 7
கோளவெளியில்‌.புவி , கச 7
புவியின்‌ உருவம்‌, பெளதிகக்‌ குண்க்கள்‌ வேலயியல்‌
கூட்டு … 16
புவியின்‌ வெளிப்‌ புவிக்கோள மண்டலங்கள்‌ 30
காற்று மண்டலம்‌ 30
நீர்‌ மண்டலம்‌ 44
உயிர்‌ மண்டலம்‌ : 58
கல்‌ மண்டலம்‌ 63
ணிற்ங்ககாலப்ல்‌ றிய பொதுத்‌ தகவல்கள்‌ 65
பாறைகளைப்பற்றிய பொதுவான தகவல்கள்‌ 103
்‌ புறத்தோற்றச்‌ செயல்முறைகள்‌ 134
பன்ற வலியச்‌ 134
காற்றின்‌ நிலப்பொ தியியல்‌ இயக்கம்‌ ப …. 149
மேற்பரப்பில்‌ ஓடும்‌ நீரின்‌ நிலப்பொ தியியல்‌
இயக்கம்‌ 162
நிலநீரின்‌ நிலப்பொதியியல்‌ இயக்கம்‌ …. 185
வெண்பனி, பனிக்கட்டி ஆகியவற்றின்‌ நிலப்‌
பொதியியல்‌ இயக்கம்‌ 209
கடலின்‌ நிலப்பொதியியல்‌ இயக்கம்‌ 5

ஏரிகள்‌, சதுப்பு நிலங்களின்‌ நிலப்பொதியியல்‌ வேலை … 240
மனிதனின்‌ நிலப்பொதியியல்‌ வேலை. 245.

இருமாற்ற ஆக்கம்‌ ௨247

உள்ளாக்கச்‌ செயல்முறைகள்‌
தழலியற்‌ செயல்மை
நுழைவுத்‌ தணலியற்‌ செயல்‌
வெளி உமிழ்வுத்‌ தணலியல்‌ அல்லது எரிமலை
இயக்கம்‌
புவிப்பொருக்கின்‌ புடைபெயர்ச்சி
– நில அதிர்ச்சிகள்‌ ன்‌
கண்ட வளர்ச்சிவயப்‌ புடைபெயர்ச்சி
நில மடிப்பும்‌ முறிவும்‌
பாறை மாற்றியல்‌

 

About The Mitr

I am The Mitr, The Friend
This entry was posted in books, geology and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to பொதுநிலப் பொதியியல் (General Geology) – ஓ. லாஞ்ச் (O. Lange); எம். இவனோவா (M. Ivanova); என். லெபிதெவா (N. Lebedeva)

 1. Happy to see tamil books.I have read very old copy of Entertainment Physics book from our school library. tamil translations of soviet books are treasure for the Tamil

  Like

  • I mistaken this is soviet book. This book published by Tamil Nadu Textbook Corporation. I read from the Author Jeyamoan that TN govt. has published lot academic books in various fields in Tamil which is a great achievement which has been never surpassed till now. Undoubtedly Those technical / academic Tamil books are also great treasure. Thank you for sharing this.

   Like

 2. Govindharajan says:

  Dear sir

  I also expected from yours,that is tamil translated story books.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.