സിന്ദൂരപുഷ്പം – സെർജി അക്സാക്കോവ് (The Little Scarlet Flower Malayalam by Sergei Aksakov)

 

കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു ചിത്രകഥാ പുസ്തകം, ലിറ്റിൽ സ്കാർലറ്റ് പൂവിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ

A picture storybook for children, Malayalam translation of The Little Scarlet Flower

ചിത്രങ്ങൾ: ഗലീന അനാവ വിവർത്തനം; ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

You can get the book here.

Drawings by Galena Anava

Translated by Gopalakrishnan

Note: Scan quality is very poor.

About The Mitr

I am The Mitr, The Friend
This entry was posted in books, children's books, children's stories and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.