வ.ஷாலாயேவ், நி.ரீக்கவ் விலங்கியல் மீர் பதிப்பகம் ( Zoology Tamil Mir Publishers)

 

 

விலங்கியல் ஒரு பாடநூல்.

ரஷ்ய மொழியிலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது

முன்னுரை, VI முதல் XIV வரையுள்ள அத்தியாயங்கள், முடிவுரை ஆகியவற்றை எழுதியவர் போதனாமுறை இயல் டாக்டர் வ. பி. ஷாலாயேவ்; அத்தியாயங்கள் 1 முதல் V வரை போதனாமுறை இயல் டாக்டர், பேராசிரியர் நி. அ. ரீக்கவ் எழுதியவை.

அசல் ஸ்கேன் T. S. செல்வகுமாரனுக்கு நன்றிகள் பல.

 

About The Mitr

I am The Mitr, The Friend
This entry was posted in books, life sciences, mir books, mir publishers and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.