తెలుగులో కొన్ని పుస్తకాలు – పార్ట్ 2 | Some books in Telugu – Part 2

There are about 40 odd books translated to Telugu which we have been added. We will look at the first five of them in this post. Some of them have been added in English earlier, some of them are new.

Many thanks to Guptaji for the original scans, some of them have been cleaned for better readability.

Many thanks to Keerthi and DP for help in typing the titles in Telugu.

This is part 2 of the cache. Part 1 is here.


వర్ధిల్లాలి సుబ్బూ, నీళ్ళూ! కోర్నెయ్ చుకోవ్ స్కి ( Vardhillali Subbu, You Too! Korney Chukovsky)

వెండి గిట్ట పి. బజోవ్ ( Silver Hoof P. Bajov)

యూష్కా ఎ.కుప్రీన్ ( Yushka A. Kuprin)

మొదటి వేట వి. బియాంకి ( The First Hunt V. Biyanki)

నీళ్లకు పోయిన ఎలక లిథువేనియన్ జానపద పాటలు ( Lost Leaf Lithuanian Folk Songs)

 

The pictures of the puppy in The First Hunt are just too good..

 

About The Mitr

I am The Mitr, The Friend
This entry was posted in books, children's stories, raduga publishers, soviet and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to తెలుగులో కొన్ని పుస్తకాలు – పార్ట్ 2 | Some books in Telugu – Part 2

 1. neilzpage says:

  The telugu transliteration of the first book in this post has a typo.
  It reads “Vardhillali Sabbu neellu”
  It’s Sabbu not sunbu
  It translates to “long live soap, water”

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.